[1]
Thoha, F. khudlari et al. 2019. Strategi Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia Jawa Timur Dalam Membangun Loyalitas Murid Tpq. Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah. 2, 2 (Dec. 2019), 127–136. DOI:https://doi.org/10.52833/masjiduna.v2i2.56.