mauludi, mauludi, Supriyanto, M., & Bramayudha, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Aset Pada Tempat Ibadah. Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2(2), 82–95. https://doi.org/10.52833/masjiduna.v2i2.53