Qisom, S., Prayogi, R. R. and Hakim, A. K. (2019) “Pola Perencanaan Kajian Rutin Di Masjid Al-Falah Surabaya”, Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2(2), pp. 71–81. doi: 10.52833/masjiduna.v2i2.52.