mauludi, mauludi, Supriyanto, M. and Bramayudha, A. (2019) “Manajemen Pengelolaan Aset Pada Tempat Ibadah”, Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2(2), pp. 82–95. doi: 10.52833/masjiduna.v2i2.53.